POVRATAK ŽUPNI URED

 

POVRATAK KALENDAR DOGAĐANJA

  07. 03. 2014.

 

V A R A Ž D I N S K A   B I S K U P I ] A

 
PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG
VIJEĆA U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI
 

Varaždin 2014.

 

PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI

I.   NARAV I SVRHA

Članak 1.

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (liturgia) i dobrotvornosti (diakonia).

Članak 2.

ŽPV ima svoje sjedište u prostorijama župe.

II. USTANOVLJENJE

Članak 3.

Svaka župa Varaždinske biskupije treba imati ŽPV, koje predstavlja cijelu župnu zajednicu. 0 ustanovljenju ŽPV-a odlučuje dijecezanski biskup posebnom odlukom.

Članak 4.

Prema biskupovim odredbama župnik ustanovljuje ŽPV. Članove potvrđuje biskup.

III.  SASTAV

Članak 5.

1.             Broj članova ŽPV-a ovisi o veličini župe. Neka on ne bude manji od 7 niti veći od 25 članova.

2.             Za članove ŽPV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremne promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno.

3.             Župno pastoralno vijeće čine:

a)             - članovi po službi: župnik, župni vikar(i), trajni đakon(i), predstavnik kateheta i vjeroučitelja, predstavnik župnog ekonomskog vijeća;

b)            župnik ima pravo imenovati članove po svom izboru

c)             - izabrani članovi: voditelji ili predstavnici pojedinačnih skupina: redovničkih zajednica, župnog Caritasa, župnog zbora, skupine mladih, studenata, duhovnih pokreta, molitvenih i drugih zajednica te udruga, te ostali župljani;

4.             Izabrani članovi čine najmanje polovicu svih članova;

5.            Ako župnik upravlja s više manjih župa, može se osnovati jedno međužupsko pastoralno vijeće.

 

III. PREDLAGANJE I IZBOR

Članak 6.

Kada dijecezanski biskup odredi datum izbora članova ŽPV-a, župnik je pozvan duhovno pripremiti župnu zajednicu tako da posvijesti suodgovornost vjernika laika za vlastitu župu i za ostvarenje poslanja Crkve. Neka župnik protumači zadaće ŽPV-a, postupak izbora kandidata i zajednicu pozove na molitvu za izbor.

1.            Predlaganje i izbor kandidata ŽPV-a pripravlja i vodi odbor za izbor članova novog ŽPV-a, kojeg imenuje dosadašnje ŽPV, a ako ga nema župnik.

2.            Barem 14 dana unaprijed župnik obavještava vjernike o mjestu i datumu izbora članova ŽPV-a, upoznaje ih s listom kandidata te poziva na sudjelovanje na izboru.

3.            Odbor za izbor članova novog ŽPV-a pod vodstvom župnika sastavlja listu kandidata za ŽPV, vodeći računa o zastupljenosti svih staleža i dijelova župe. Na listu treba uvrstiti barem dvostruko više kandidata od predviđenog broja članova ŽPV-a, naznačivši uz ime svakog kandidata i godište njegova rođenja, adresu stanovanja te zanimanje.

Članak 7.

1.            Izbor članova ŽPV-a obavlja se u cijeloj biskupiji u nedjelju koju odredi dijecezanski biskup, poslije svete mise.

2.            Aktivno pravo glasa imaju svi punoljetni župljani koji su primili sakramente kršćanske inicijacije. Biraju tako da na listi s popisom kandidata zaokruže redni broj ispred imena onoliko kandidata koliko je predviđeno za izbor.

3.            Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Ako ih je više s jednakim brojem glasova, izabran je stariji po dobi.

4.            Župnik u roku od tjedan dana pisanim putem dostavlja dijecezanskom biskupu na potvrdu imena onih osoba koje su na izborima dobile najveći broj glasova. Uz dopis dostavlja i primjerak glasačkoga lista s imenima svih kandidata te uz svako ime navodi i broj dobivenih glasova.

5.            Ako među članovima ŽPV-a po službi niti među izabranima članovima ŽPV-a nema nijednog člana ustanova posvećenog života župnik uz popis izabranih članova za potvrdu dijecezanskom biskupu dodaje i po jednog njihovog predstavnika.

Članak 8.

1.            Članove ŽPV-a, potvrđene od dijecezanskog biskupa, župnik predstavlja župnoj zajednici u nedjelju koju odredi dijecezanski biskup na sv. misi na kojoj su nazočni i svi potvrđeni vijećnici.

2.            Potvrđeni članovi ŽPV-a mogu prilikom predstavljanja pred župnom zajednicom izreći obećanje da će svoju službu obavljati zauzeto i savjesno.

Potvrđene članove ŽPV-a župnik je dužan što prije poučiti o njihovim dužnostima i pravima te ih upoznati s pastoralnim potrebama i djelatnostima župe. Isto tako, dužan je pozivati ih na sudjelovanje u programima koji se za njih organiziraju na regionalnoj i biskupijskoj razini

 

V. VODSTVO

 

Članak 9.

ŽPV-em po pravu predsjeda župnik (kan. 536 § 1-2) koji i saziva sjednice. To može činiti i tajnik ŽPV-a ako ga župnik ovlasti.

Članak 10.

ŽPV na prvoj sjednici izabire tajništvo, koje čine: župnik, tajnik i još dva člana. Župnik imenuje tajnika, a članovi vijeća biraju dva člana u tajništvu. Tajništvo priprema u suglasju sa župnikom dnevni red sjednica, pomaže pri njihovu vođenju i brine za provođenje prihvaćenih zaključaka. Zapisnike sjednica vodi tajnik ŽPV-a.

VI. MANDAT ČLANOVA

Članak 11.

Mandat članova ŽPV-a traje pet godina, a svaki član može biti ponovno biran. Za trajanja mandata članovi ŽPV-a mogu biti uklonjeni zbog teških razloga, koje treba dokumentirati i dostaviti dijecezanskom biskupu da on uklanjanje prihvati. Težak razlog mogu biti i tri neopravdana uzastopna izostanka sa sjednica ŽPV-a.

VII. SJEDNICE

Članak 12.

1.             ŽPV održava sjednice četiri puta godišnje, a ako je potrebno i više puta. Župnik pisanim putem saziva sjednice ŽPV-a barem 8 dana unaprijed. Sjednicu je dužan sazvati i na traženje jedne trećine članova Vijeća.

2.             Za valjanost sjednice potrebna je prisutnost barem dvije trećine članova. Odluke se donose apsolutnom većinom glasova (polovica, plus 1 glas), a postaju pravomoćne ako ih odobri župnik.

3.             Na sjednicama ŽPV-a mogu sudjelovati na poziv župnika i druge osobe u ulozi stručnjaka, no nemaju pravo glasa pri donošenju odluka.

4.             Župnik neka ne odstupa od jednodušnog mišljenja Vijeća bez veoma važna razloga. Važne odluke koje donese nakon savjetovanja sa ŽPV neka osobno, na prikladan način, priopći župnoj zajednici.

5.             Poželjno je da ŽPV, u dogovoru sa župnikom, o svom redovitom radu i zaključcima sjednica na primjeren i svima dostupan način redovito obavještava čitavu župnu zajednicu.

6.             0 sjednici se vodi zapisnik. Zapisnik sjednice mora biti prihvaćen na sljedećoj sjednici, te potpisan od župnika i zapisničara.

7.             Zapisnike treba prigodom kanonskog pohoda dati na uvid dijecezanskom biskupu, odnosno njegovu delegatu.

 

VIII. DJELOVANJE

Članak 13.

1.            ŽPV razmatra sva pitanja povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem u župi, pripravlja prijedloge i zaključke te vodi brigu o njihovu provođenju.

2.             U načelu ima tri odbora:

a)             Odbor za naviještanje Božje riječi otkriva i potiče karizme i službe unutar župne zajednice, pomaže župniku u okupljanju i trajnoj formaciji župnih suradnika. Skrbi o unapređenju župne kateheze, pastorala braka i obitelji, mladih te različitih "posebnih" skupina vjernika i društvenih ustanova na njezinu području. Traži nove mogućnosti evangelizacije vjernika i društvene sredine.

b)             Odbor za liturgijski i molitveni život potiče kršćansko slavlje dana Gospodnjega, skrbi o pripremi bogoslužnih i molitvenih slavlja u župi, promiče različite liturgijske službe, aktivno sudjelovanje svih vjernika u liturgiji, skrbi o doličnosti i urednosti paramenata, liturgijskog posuđa i knjiga te o uređenju liturgijskog prostora u skladu s liturgijskim propisima.

c)             Odbor za karitativnu djelatnost posvećuje brigu siromašnima, socijalno ugroženima te osobama na rubu društva. Razmatra socijalne i druge probleme svoje okoline te nastoji u granicama mogućnosti župe pružiti djelotvornu pomoć. Promiče suradnju s vjerničkim društvima i socijalnim ustanovama. Organizira pastoral starijih osoba i bolesnika te članova njihovih obitelji.

IX.  UPUTA NA OPĆE ODREDBE

Članak 14.

Na sve ono što nije sadržano u ovom Pravilniku primjenjuju se odredbe Zakonika kanonskog prava.

IX. STUPANJE PRAVILNIKA NA SNAGU

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu kad ga odobri dijecezanski biskup, a objavljuje se u Službenom vjesniku Varaždinske biskupije.

Varaždin, 25. veljače 2014.

Kancelar      Antun Perčić                                                      varaždinski biskup        Josip Mrzljak

 

      

POVRATAK ŽUPNI URED

početak stranice

POVRATAK KALENDAR DOGAĐANJA