2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2008. godine
      GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU     
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
- izmijenjen pod crkve, sakristije i zvonika
- obnovljeni zidovi do 2,5 metara crkve, sakristije i zvonika
- postavljeno grijanje u crkvu, sakristiju, mali i veliki kor
- postavljena nova električna instalacija i rasvjetna tijela u crkvi, sakristiji, prostorijama zvonika, velikom i malom koru
- postavljen novi razglas
- izrađena troja vrata na koru i zvoniku
- uređene su prostorije zvonika sa interijerom
- pozlaćena su liturgijskog posuđa
                                                      ---------------------------------------------
                                     PODNO GRIJANJE I SANACIJA PODNE KONSTRUKCIJE
UVJETI SANACIJE PODA I PODNOG GRIJANJA CRKVE
2008. godine po projektnom planu Ministarstva kulture i Konzervatorskog odjela u Bjelovaru prihvaćena je sanacija poda župne crkve sa ugradnjom podnog grijanja. Uvjeti sanacije od konzervatorskog odjela su; da kota novog poda mora biti istovjetna koti postojećeg poda (lađa, bočne kapele, prostor pod korom). Položaj i pokrov potrebnih razvodnih ormarića, kao i položaj i pokrov izvoda dimnih plinova, bio je utvrđen u suradnji s projektantom. Tijekom izvođenja zemljanih radova, izvršen je arheološki nadzor.
IZVOĐAČI RADOVA
Izvođači radova izabrani su  preko Javnog natječaja. Rekonstrukciju poda radila je firma "Inžinjer" Branko Međurečan d.o.o. iz Kalinovca. Ugradnju grijanja radila je firma Termodom iz Pitomače.
U opsežnom i zahtjevnom poslu u crkvi radila su još tri izvođača; na podu crkve, kamen je postavlja firma Kameno klesarstvo "Klesar Kirinec Vlado" iz Podravskih Sesveta, električne instalacije ispod i iznad poda crkve, te postavu novih rasvjetnih tijela postavljala je firma "Elektroinstalater Slavko Horvat" iz Čepelovca, razglas po crkvi postavljala je firma "ZIT-ACOUSTIK" Đuro Zidar iz Đurđevca.
                                                      ---------------------------------------------
FINANCIRANJE PODNOG GRIJANJA
DOBIVENA SRETSTVA;
- Općina Kalinovac; 350.000 kn
- Varaždinska biskupija; 317.000 kn
- Ministarstvo kulture RH; 100.000 kn
- Županija Koprivničko-Križevačka; 50.000 kn
- župljani župe Kalinovca; 59.700 kn
- još ostaje jedan dio manjeg duga
TROŠKOVNIK RADOVA CRKVE
ukupni trošak - 911.471 kn
- 573.541 kn; izmjena poda crkve, postavljanje kamenih ploča od Kanfanara, sanacija zidova do 2,5 m – izvođač; firma d.o.o. "Inžinjer" Branko Međurečan
- 139.080 kn; postavljanje grijanja izvođač; firma "Termodom" iz Pitomače
- 37.036 kn; nova elektroinstalacija i postavljanje – izvođač; firma "Elektroinstalater Slavko Horvat" iz Čepelovca
- 41.700 kn; rasvjetna tijela i postavljanje – izvođač;  firma "Elektroinstalater Slavko Horvat" iz Čepelovca
- 34.171 kn; razglas i postavljanje – izvođač; firma "ZIT-ACOUSTIK" Đuro Zidar iz Đurđevca
- 15.616 kn; nadzor COART d.o.o. Koprivnica
- 58.326 kn; stolarija i drveni interijer – izvođač; više majstorskih radionica i radionica majstora Stjepana Miloša "STOLARIJA MS"
- 6.800 kn; pozlata liturgijskog posuđa
- 5.200 kn; ostale crkvene potrepštine
                                                      ---------------------------------------------
VRIJEME RADOVA
Radovi na uređenju naše crkve započeli su poslije Krizme, t.j. 12. svibnja do kraja listopada.
KORIŠTENI MATERIJALI;
Za sanaciju unutarnjih zidova crkve korištena je žbuka – Eurosan Lassels-berger u visini od 2 do 2,5 metra visine. Žbuka ima svojstva sakupljanja vlage i soli iz mokrih zidova. Na sličan način sanirani su i vanjski zidovi crkve što se je pokazalo do sada jako dobro i opravdano. Unutarnji žbuka nanesena je u tri sloja; u prvi sloj nanesen je cementi špric "Eurosan", u drugi sloj "Eurosan" žbuka koja upija vlagu i treći završni sloj je fini sloj završne "Eurosan" žbuke. Podo crkve popločeno je od kamenih ploča Kanfanara iz Istre. Dimenzije kamenih ploča su 30 cm x slobodno (dužine od 50-60 cm) x debljine 2 cm, a da bi pod izgledao što starije izabrana je verzija četkane gornje površine.
PROMJENE;
Radi nefunkcionalnosti i ne tako važnih strukturnih elementima interijera unutrašnjosti crkve, u novom uređenju crkve nastale su neke promjene. Stepenice, odnosno podesti ispred glavnog i pokrajnih oltara bit će smanjeni radi danas drugačijeg načina služenja sv. misa, odnosno svrsihodnijeg iskorištavanja tog prostora crkve. Konzervatori su odustali i od prvobitnog prijedloga postavljanja približno sličnih pločica na podu crkve prema uzorku starih, te se prešlo na novu verziju poda crkve od kamenih ploča Kanfanara iz Istre. Dimenzije kamenih ploča su 30 cm x slobodno (dužine od 50-60 cm) x debljine 2 cm, a da bi pod izgledao što starije izabrana je verzija četkane gornje površine.
OSTAJE I DALJE;
Vanjska južna mala bočna vrata u glavnoj lađi crkve i dalje će biti zazidana, kao i vata od lijeve bočne prostorije ispod kora koja su se nalazila na drugom unutarnjem bočnom zidu. Stara kovana ograda od svetišta radi premalo prostora također neće biti ponovo postavljena. Na glavnom oltaru sa lijeve strane i dalje će se nalaziti ambon, a s desne strane svetišta dolazi novi element; krstionica.
                                                      ---------------------------------------------
                            OPIS RADOVA NA PODU I ZIDOVIMA CRKVE
Građevinarski radovi:
1. RUŠENJA I ZEMLJANI RADOVI
- Strojno i ručno rušenje podne konstrukcije u prizemlju crkve koja se sastoji od keramičkih pločica na cementnoj podlozi ukupne debljine d=10 cm.
- Strojno i ručno produbljenje nasipa poda prizemlja u sloju prosječne dubine d=20 cm.
- na temeljnom zidu od pune opeke skidanje žbuke i čišćenje zida uključivo fuge u pojasu visine 60 cm od poda prizemlja crkve.
2. BETONSKI I ARMATURNO BETONSKI RADOVI
- Izrada donje armaturne betonske podloge debljine 12 cm, betonom MB-20 (podloge za hidroizolaciju)
3. ZIDARSKI RADOVI
- na temeljnom zidu od pune opeke crkve u visini od 2 metra 2,5 metara skida se žbuka, te nanovo ožbukava sanirnom žbukom kvalitete LB-Knauf sanierputz H ili slično, te se boji.
- Izrada armiranog plivajućeg cementnog estriha d=6 cm, armiranog mikro valknima.
4. HIDROIZOLATERSKI RADOVI
- Izrada horizontalne bitumen hidroizolacije sa holkelom u sljedećim slojevima; hladni bitumenski prednamaz na ravnu, suhu i otprašenu površinu, a zatim sloj fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine tipa BITUFIX GV-4 100% zavarena na preklopima.
5. TERMOIZOLATERSKI RADOVI
Izrada izolacije poda prizemlja od samogasivog ekspanidiranog polistirena (stiropol) debljine d=5 cm.
Zanatski radovi
1. KERAMIČARSKI RADOVI
Postava podnih kamenih ploča Kanfanara iz Istre. Dimenzije kamenih ploča su 30 cm x slobodno (dužine od 50-60 cm) x debljine 2 cm, a da bi pod izgledao što starije izabrana je verzija četkane gornje površine.
2. SOBOSLIKARSKI RADOVI
Bojanje zidova vapnom (oštećenih pri rekonstrukciji poda u crkvi)
STROJARSKI RADOVI
DOVOD PRIRODNOG PLINA
Iskop rova za plinsku mrežu iznosi 0.9 metara. Cijevi načinjene od polietilena, sa dozvoljenim radnim tlakom mreže od 10 bara, dimenzije d=32x3 mm. Dijelovi plinske mreže zvan zemlje su od bešavnih cijevi fi= 33,7x 3,25 mm, zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje i dvostrukim premazom laka žute boje.
UGRADNJA POGONA PODNOG GRIJANJA
- Ugradnja zidnog plinskog kondenzacijskog cirkouređaja sa zatvorenom komorom izgaranja, područja nazivnog učinka 49 kW, predviđenog za loženje prirodnim plinom tlaka 20 mbar.
- Ugradnja cirkulacione pumpe s integriranom elektronskom regulacijom broja okretaja, predviđene za ugradnju u krug podnog grijanja sa medijem temperature Tmax.=60 oC i radnim tlakom Pmax= 3 bar. Protok medija V=3,85m3/h, visina dobave medija H=6m.
- Ugradnja regulacijskog ventila s predpodešavanjem.
- Ugradnja hvatača nečistoća za toplu vodu s kućištem od mesinga i mrežicom iz nehrđajuće čelične žice
- Ugradnja protupovratnog ventila s oprugom za toplu vodu s kućištem od mesinga
- Ugradnja sigurnosnog ventila s oprugom, podešenog na tlak otvaranja od 2,5 bara
- Ugradnja ekspanzione posude za centralno grijanje, s membranom i punjenjem inertnim plinom, za maksimalni radni tlak od 3,5 bara. Ukupni volumen posude V= 35 litara.
- Ugradnja sistemskih ploča debljine izolacijskog sloja 33 mm, predviđene za montažu cijevi promjera 17 mm na razmaku 225 mm, dimenzije 1,2x0,6 m.
- Ugradnja u podo bakrenih cijevi za grijanje crkve predviđenih za spajanje lemovima, zavarivanjem ili mehaničkim spojnicama.
- Ugradnja polietilenskih, cijevnih izolacionih plašteva za cijevi koje nemaju funkciju grijanja
- 2 razdjelnika i sabirnika za (4 kruga i  5 krugova) podnog grijanja sa zapornom armaturom
- ugradnja na veliki i mali kor niskošumnog tipa ventilokonvektora stojeće izvedbe, s kučištem od obojenih galvaniziranih limova, četverorednim izmjenjivačem topline i obnovljivim filtrom zraka. Rad je omogučen u tri brzine ventilatora i maksimalnim učinkom grijača 4580 W kod temperature ogrjevnog medija 50 oC, uz protok zraka od 510 m3/h.
- sobni termostat za normalni i reducirani pogon grijanja te izbor brzine ventilatora u ventilokonvektoru.
- ugradnja ostalih zapornih i ispusnih ventila za normalno funkcioniranje grijanja
POMOĆNI RADOVI
-elektroinsalaterski radovi vezani uz dovođenje opreme u punu pogonsku sposobnost
- građevinski radovi vezani uz ugradnju opreme podnog grijanja (prolazak cijevne instalacije kroz zidove i podove)
- postava ostale instalacije
                                            UREĐENJE ZVONIKA
Masivni, neogotički zvonik naše župne crkve sazidan 1909. g. po projektu zagrebačkog arhitekta Janka Holjca sadrži u svojoj unutrašnjosti niz prostorija koje su tek uređenjem nove instalacije, automatike zvonjenja i novog električnog sata došle do izražaja. Donji dio, koji je ulaz na kor i nekad bio prostorija iz koje se je zvonilo, danas je uređen kao prostor za smještaj uređaja za centralno grijanje. Majstorska radionica Stjepana Miloša iz Đurđevca izradila je za tu prostoriju nova ulazna vanjska vrata, nova vrata na kor, te novi sjeverni prozor. Po prijedlogu Konzervatorskog odjela u Bjelovaru pod je opločen kamenim pločama. Zidarske radove obavila je firma ing. Branka Međurečana. Sve radnje obavljene su u listopadu ove godine. Na prvom katu zvonika u koju se ulazi iz velikog kora, uređena je spremnica. Postavljena su nova ulazna vrata, novi hrastov pod, nove police i ormar, te ljestve na drugi kat. Drvo za obnovu darovala je firma Haasdom d.o.o. iz Đurđevca. Strop od knauf ploča i montažu darovali su Mladen Erdelec i Alojz Janota iz Kalinovca, a soboslikarske radove donirao je Zdravko Međurečan. Drugi kat, na kojemu se je nekad nalazio stari mehanički sat, dobio je samo novi podstrop prvog kata. Treći kat u potpunosti je obnovljen pri rekonstrukciji postolja zvona; ugrađen je tada novi pod i metalne ljestve. Četvrti kat na kojem se nalaze četiri elektromotora koji pokreću kazaljke brojčanika elektronskog sata također je tada zatvoren novim podom. Ovom akcijom vanjski i unutarnji dio zvonika, uz neke ranije poduzete radnje u potpunosti je obnovljen i obojen, te može u svom punom sjaju dočekati svoju stogodišnjicu.
                                        UREĐENJE SAKRISTIJE
Ove godine u sklopu obnove unutrašnjosti crkve, prionulo se uređenju sakristije. Iskopan je star pod, te postavljen nov sa završnim pločama od kamena Kanfanara. Sakristija i korovi nemaju sistem podnog grijanja kao lađe u crkvi, već su u sklopu postojećeg grijanja postavljeni radijatori sa bešumnim ventilatorom. Obojeni su i sanirani zidovi sakristije, zamijenjena sva priključna električna instalacija, te postavljen novi luster. Od stolarije postavljena su nova vrata između sakristije i glavnog oltara. U majstorskoj radionici majstora Miloša popravljen je i nanovo zaštićen glavni centralni ormar za potrebe misne literature, potrepština, ruha i pribora, te za potrebe misnog ruha prepravljen je novi ormar kako bi bio praktičniji i svrsihodniji. U sklopu reinstalacije svih rasvjetnih tijela u crkvi, u sakristiju je postavljen novi komandni ormarić sa sigurnosnim sustavom i upravljačkom pločom. Također je postavljen i novi komandni ormarić za upravljanje cijelim razglasom po crkvi. Ispod stepenica za mali kor u sakristiji je postavljena nova polica za potrebe zvonara i sakristana.
 

povratak kronika događaja

                                          OSTALI RADOVI U ŽUPI
TROŠKOVNIK RADOVA ŽUPNE KUĆE;
ukupni trošak – 39.500 kn
- tende;      5.000 kn – sponzor
- čempresi; 3.000 kn – sponzor
- ulazna vrata ogr.; 7.350 kn – sponzor
- izmjena sanitarnih kotlića; 3.100 kn
- 9 stolova u vel. dvoranu;17.000 kn
- stol i četiri stolice; 1.050 kn
- vino; 300 litara; 3.000 kn
POSTAVLJENO 6 NOVIH ZIDNIH RASVJETNIH TIJELA
U crkvi, 18. prosinca zamijenjeno je šest postojećih zidnih rasvjetnih tijela (pomoćnih zidnih lustera) od po dvoje i tri žarulje, sa novim rasvjetnim tijelima po pet žarulja. Nova rasvjetna tijela stavljena u paru na nosivi luk svetišta, na noseće stupove pokrajnih lađa, na nosivi luk glavne lađe. Stara rasvjetna tijela postavljena su umjesto prijašnjih neadekvatno stilskih rasvjetnih tijela po crkvi i velikom koru.
POSTAVLJENI NOVI OTIRAČI UNUTAR I IZVAN CRKVE
U crkvi 13. prosinca radi sprečavanja unošenja blata u crkvu, postavljeni su novi otirači grube strukture ispred crkve i fine strukture podstavljeni gumom unutar crkve. Otirači su smeđe boje, gazišta jednog metra, a širine po potrebi (većinom metar i četrdeset centimetara). Cijena otirača došla je 2.200 kuna.
Kupljene su posude za kišobrane koje stoje pored vrata unutar crkve 330 kn
STAVLJENE POSUDE ZA KIŠOBRANE I STALCI ZA ŠKROPIONICE
Kupljene su četiri posude za odlaganje kišobrana koje stoje pored ulaznih vrata.
SAZIDANA ŠPILJA GOSPE LURDSKE PORED GLAVNIH VRATA
Od prosinca 2008. godine župnu crkvu krasi novi interijer; spilja Gospe Lurdske pored glavnih ulaznih vrata. Sazidana je od kamena s priobalja rijeke Drave. Špilju je sazidao zidar u mirovini Tomislav Štefanić iz ulice G. Karlovčana. Blagoslov špilje bit će na blagdan Lurdske Gospe 11. veljače 2009. god. na dan kada prestaje obljetnica lurdskih ukazanja.
Jedan dio kamena iz priobalja rijeke Drave dovezli su Tomislav Štefanić i Dražen Miklić.
Istovremeno samouka umjetnica Jelica Dugalija obnavlja kip Lurdske Gospe.
PREUREĐENI STALCI ZA BOROVE
Strojobravar Ivan Zalar zbog nepraktičnosti, preuredio je bez naknade stalke za borove.
                                     OBNOVA 6 ULAZNIH VRATA I 2 PROZORA NA SAKRISTIJI
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
  Stara i nova glavna vrata župne crkve Stara i nova vrata tornja župne crkve
- X. 2007. g.;nakon istraživačkih radova u crkvi započela obnova ulaznih vrata crkve u suradnji Konzervatorskog zavoda iz Zagreba. U prvoj fazi skinuta je sva boja sa svih ulaznih vrata župne crkve (majstorska radionica majstora Miloša). Uspostavljeno je sa konzervatorskim zavodom da su glavna vrata ulaza u crkvu i južna vrata toliko oštećena i propala da se preporuča postavljanje novih vratiju.
nova četvora vrata koja se ne mogu obnovit radi trulosti, ili već nadorađivanja, rade se u majstorskoj radionici majstora Miloša u Đurđevcu. Ostala vrata koja se mogu renovirati čekaju proljeće radi zaštite crkve od elementarnih jesenskih i zimskih nepogoda. U ukupnom iznosu sudjelovala je župa i dva dobrotvora.
cjelokupni iznos vrata je; 97.600 kuna
                                                                                                                                                           povratak kronika događaja
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice