2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2006. godine
 
      GENERALNI RAD ZA OVU GODINU     
 

OBNOVA VITRAJA NA CRKVI SV. LUKE EVANĐELISTE

O VITRAJIMA

Crkva je sagrađena 1867. godine, temeljito obnovljena i proširena 1909. godine u neogotičkom stilu. Velikih je dimenzija, tlocrta u obliku latinskog križa, s poligonalnom apsidom, te zvonikom uz južni rub pročelja. Kontraforima je ojačana izvana, a između njih visoki gotizirajući prozori/vitraji (petnaest), koji su s vanjske strane zaštićeni zaštitnim staklom i učvršćeni metalnim okvirom. Vitraji (370 X 87 cm) su podijeljeni na četiri dijela, izrađeni su u češkoj radionici „Škarde” iz Brna (1909. godine), osim vitraja s prikazom Sv. Luke koji je izrađen u Beču krajem 19. st. Svi su oni vrlo vrijedni, pripadaju među umjetničke kvalitetnije vitraje u Republici Hrvatskoj.
Posebno su stradali u II. Svjetskom ratu i na njima je obavljena obnova, ne previše kvalitetna, onakva kakva se je mogla napraviti u poraću, nesklonom za crkvene objekte.
Motivi vitraja su: Sv. Luka Evanđelista, Srce Isusovo, Srce Marijino, Sv. Terezija. Sv. arkanđeo Mihovil, Sv. Stjepan, Sv. Nikola biskup, Sv. Josip, Biskup mučenik, Sv. Florijan, 4 prozor izrađena od ornamenata, Vitraj križ u borduri iznad ulaznih vrata
1.
IZ RJEŠENJA KONZERVATORSKOG ZAVODA:
1. Izdaje se prethodno odobrenje župnom uredu Sv. Luke Evanđelistge u Kalinovcu za konzervatorsko-restauratorske radove na vitrajima u župnoj crkvi Sv. Luke Evanđeliste u Kalinovcu.
2. Radove iz točke 1. izreke ovog rješenja izvodit će Atelier „Mozaik m+s” , Karlovačka 6. 100000 Zagreb, i to prema specifikaciji radova izrađenoj os istog, koja prileži ovom rješenju i njegov je sastavni dio.
3. Izvoditelj je dužan početak radova prijaviti Konzervatorskom odjelu u Zagrebu Ministarstva kulture.
4. Izvoditelj je dužan ovom Odjelu podnijeti pisano izviješće u 3 primjerka o svim izvedenim radovima i točke 1. izreke ovog rješenja najkasnije u roku od 30 dana od njihovog završetka.
5. Žalba ne odgađa izvršenju ovoga rješenja.
2.
O SAMOM IZVOĐENJU RADOVA:
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
„Mozaik m+s”  vlasnik Boris Milić sa suprugom novi vitraj sv. Vida dar obitelji Međurečan novi vitraj blaženog Alojzije Stepinca dar župnika preč. gosp. Mladena Gorupića
Po rješenju Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Zagrebu za obnovu vitraja odobreno je majstorskoj radionici „Mozaik m+s”  vlasnika Borisa Milić jer zadovoljava stručne standarde na području obnove vitraja.
-ugovor potpisan sa „Mozaik m+s” 25. 04. 2006. godine
- 25. IV. radnici iz „Mozaik m+s” zajedno sa vlasnikom Borisom Milić počeli su skidati vitraje sa prozora naše crkve. Pomoću montažnih skela skidan je vitraj za vitrajem, ostajući na oknima prozora samo prozirno vanjsko staklo. Po procjeni Borisa Milić crkva sv. Luke ima vrlo kvalitetne vitraje koji će se potpuno rastepsti u njegovoj radioni, te nakon popravaka oštećenih dijelova ponovo sastaviti. Sam popravak sastoji se od nekoliko radnji; fotografiranja vitraja i njegovog postojećeg stanja, precrtavanje vitraja na prozirni papir (te izrezivanje šablona, rastavljanje vitraja, odnosno vađenje stakla vitraja iz olovnih profila, čišćenje mehanički i kemijski cijelih dijelova, te izrada novih polomljenih dijelova vitraja prema obliku, kvaliteti, boji stakla i načinu izrade postojećih dijelova vitraja (oslikati ih, a boju fiksirati pečenjem). Nakon sanacije svi se dijelovi ponovo zaliju u olovne profile. Površina između olova i stakla zaštićuje se na vodo-nepropusnost. Na kraju se sve čisti i polira.
Svaki prozor vitraja sastoji se od 4 dijela. Ukupno ima 12 prozora što iznosi 36,84 m2. Uz gore navedene prozore nalazi se prozor iznad ulaza koji ima cca 1.20 m2. Sveukupno za popravak ima cca 38,04  m2. Oštećenja nisu velika i iznose 7% ukupne površine. Pod pojmom oštećenja smatraju se dijelovi koji su puknuti i treba ih zamijeniti.
Cijena za popravak vitraja, s prijevozom, demontažom i montažom u postojeće metalne okvire iznosi 2.800,oo kn/ m2. Po prozoru iznosi 3,o7  m2 x 2.800,oo = 8.596,oo kuna. Ukupna cijena iznosi 103.152,oo kuna.
Cijena za izradu i montažu novog prozora, u postojeći okvir iznosi 5.200,oo  kn/ m2. Ukupna cijena iznosi 3,07 x 5.200,oo = 15.964,oo kn prozor. Dva prozora po 15.964,oo kuna iznosi 31.928,oo kuna.
Ukupni popravak i novi prozori iznose 135.080,oo kuna.
Svi radovi izvode su u dogovoru i suglasnosti konzervatora.
Rok izrade i montaže 120 - 150 dana po potpisu ugovora.
Plačanje 20% nakon demontaže, ostalo prema privremenim situacijama. U cijenu je uračunat PDV.
3.
 DAROVATELJI ZA VITRAJE    
1. preč. gosp. Mladen Gorupić, župnik   8. obitelj Mire Mihovec iz Zagreba
2. obitelj Branka Međurečan   9. RASKO (Darko Paviša i Franje Franičević)
3. župno vijeće   10. Marija i Željko Sobota
4. Općinsko Poglavarsko i Vijeće   11. Rozalija Lončar
5. SCAN i Mijo Sobota   12. župljani
6. obitelj Slavka Kraljević   13. Neimenovani poduzetnici
7. obitelj Mirka Golubić   14. vlasnik majstorske radionice Boris Milić
4.
Vitraji su skinuti sa crkvenih prozora 25. travnja, a nanovo postavljeni sa dva nova vitraja od 15. do 17. X. 2006. Tada su kompletno obnovljene i vanjske zaštitne rame (prebojane sa crnom bojom). Vitraje je blagoslovio pod sv. Misom na Lukovo kancelar Varaždinske biskupije msgr. Antun Perčić.

povratak kronika događaja

 

 

 

 

 
      RADOVI KROZ GODINU     
 
IZVOĐENJE ISTRAŽIVAČKIH KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH RADOVA NA PROČELJIMA, INTERIJERU I POKRETNOM INVENTARU ŽUPNE CRKVE SV. LUKE EV. U KALINOVCU
IZVODITELJ: DIAGONALA d.o.o., 10000 Zagreb, Kriška 83
CIJENA ZA RADOVE: 11.396,oo kn + PDV 2.507,12 kn koji će naručitelj isplatiti nakon završetka radova. Sveukupno 13. 903,12 kn.
U cijenu nije uračunat najam velikih ljestava na razvlačenje, skele ili košare
ROK ZA IZVRŠENJE RADOVA: 30 dana nakon uvođenja u posao. Rok određen u ovom ugovoru može se produžiti u slijedećim slučajevima: ako nastupi viša sila, i ako ugovorene strane sporazumno produže rok.
KVALITETA RADOVA: Izvršitelj se obvezuje ugovorene obveze izvršiti stručno i kvalitetno u dogovoru sa koordinatorom Uprave za kulturu i prirodnu baštinu Ministarstva kulture Republike Hrvatske
PONUDA: Na traženje župe sv. Luke Evanđeliste i na preporuku nadležnog Konzervatorskog odjela u Zagrebu, Ministarstva Kulture R. H., dajemo ponudu za izradu konzervatorsko restauratorskih istraživačkih radova na pročeljima, interijeru i na pokretnom inventaru crkve Sv. Luke evanđeliste u Kalinovcu, u svrhu prikaza zatečenog stanja, upotpunjavanja dokumentacije povijesne građe o objektu, te prijedloga prezentacije.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Konzervatorsko restauratorskim istražnim radovima - /sondiranjem/, predviđa se otvaranje cca devet slikarskih sondi na pročeljima, cca deset slikarskih sondi u interijeru i cca jedanaest sondi na pokretnom inventaru. Sonde će se otvarati na svim karakterističnim pozicijama i visinskim razinama, te svim pozicijama gdje postoji mogućnost nalaženja prvobitne žbuke sa prvobitnim oslicima - naličima, izuzev nedostupnih mjesta (više pozicije na zvoniku).
POZICIJE SONDI NA PROČELJIMA I INVENTARU:
Glavno zapadno pročelje: 1. sokl i ploha zida, 2. doprozornik i ploha zida, 3. glavni portal, 4. kontrafor, 5. potkrovni vijenac, 6. bifora na zvoniku i ploha zida, 7. razdjelni vijenac i ploha zida
Južno pročelje: 1. svod pod korom, 2. ploha zida pod korom, 3. svod u brodu-iznad kora, 4. ograda kora, 5. ploha zida i prozorska niša u brodu, 6. pilastar i ploha zida u brodu, 7. križni stub u transeptu sa kapitelom, 8. svod u svetištu, 9. ploha zida i prozorska niša u svetištu, 10. ploha zida u nižim zonama u svetištu.
Pozicije sondi na inventaru: glavni oltar-3 sonde, orgulje-2 sonde, bočni oltari-po dvije sonde svaki, ispovijedaonica-jedna sonda (umjesto njih najvjerojatnije pobočna vrata)-jedna sonda, ulazna vrata-jedna sonda.
Sondiranjem će se utvrditi i očitati prvobitni slojevi; od nosioca, tj. građe zida, prvobitne vapneno-pješćane osnove žbuke, sa prvobitnim oslikom (naličem), i sve naknadne intervencije u građi, žbuki i oslicima. Na osnovu očitanja preklapanja, moguće je utvrditi redoslijed i uzastopnost nalaza.
Nakon sondiranja na objektu, pristupa se izradi izvješća o konz. rest, istraživačkim radovima, koje sadrži: dostupnu povijesnu građu o objektu, dokumentaciju o sondiranju /uvod, foto dokumentacija, opis sondi, položaj sondi upisan u tlocrt građevine, i nacrte pročelja objekata/, interpretaciju nalaza /opis po slojevima i moguću rekonstrukcuju gaza gradnje, revalorizaciju i moguću dataciju/.
Izvješće o izvedenim konz. rest. istraživačkim radova sa foto dokumentacijom dostavit će župi u tri primjerka.
Konzervatorsko-restauratorske istraživačke radove izvodit će Vjekoslav Varšić - konzervator - restaurator.
Radovi će biti uređeni po najvišem kriteriju struke, pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

OBNOVA SLIKE SV. LUKE – iz 18. st.

U lipnju 2006. g. Vjekoslavu Varšiću, restauratoru iz Zagreba predana je na restauraciju stara slika sv. Luke, evanđeliste iz još 18. stoljeća iz prvobitne crkvekapele Gornjeg kraja. Slika će se restaurirat pod nadzorom Nevena Bradića iz Konzervatorskog zavoda Republike Hrvatske. Tijek restauracije slijedi ovim putem; fotografiranje i pisanje dokumentacije zatečenog stanja, sanacija mehaničkog oštećenja platnenog nosiva, dubliranje na novo platno, sanacija površinskih mehaničkih oštećenja oslika, sondiranje i foto-dokumentacija sondiranja, čišćenje oslika od onečišćenog laka i od svih naknadnih onečišćenja, zaštita prvobitnog oslika, retuš prvobitnog sačuvanog oslika, rekonstrukcija ne dostojećih dijelova oslika, završna zaštita, izrada blind rame i napinjanje slike, fotografiranje i pisanje dokumentacije slike i njezinog novog stanja, upisivanje slike u registar umjetnina Republike Hrvatske. Slika bi se restaurirala oko tri mjeseca.
 

povratak kronika događaja

      OSTALI KRONOLOŠKI RADOVI KROZ GODINU     

 

- postavljena nova forma jaslica u župnoj crkvi po ideji umjetnika iz Zagreba Karla Zvacky. Potrebna obnova jaslica stajala je 20.000 kn. Sveukupno 22.300,oo kn.

Click to enlarge

RESTAURIRANJE STARE SLIKE SV. LUKE IZ 17. STOLJEĆA -od 18. VI. 2006. g. d0 20 XII. Vjekoslavu Varšiću, restauratoru iz Zagreba predana je na restauraciju stara slika sv. Luke, evanđeliste iz prvobitne crkve Gornjeg kraja. Slika se je restaurirala pod nadzorom Nevena Bradića iz Konzervatorskog zavoda Republike Hrvatske. (16.250,oo kn)

Tijek restauracije slijedio je ovim putem; fotografiranje i pisanje dokumentacije zatečenog stanja, sanacija mehaničkog oštećenja platnenog nosiva, dubliranje na novo platno, sanacija površinskih mehaničkih oštećenja oslika, sondiranje i foto-dokumentacija sondiranja, čišćenje oslika od onečišćenog laka i od svih naknadnih onečišćenja, zaštita prvobitnog oslika, retuš prvobitnog sačuvanog oslika, rekonstrukcija nedostojećih dijelova oslika, završna zaštita, izrada blind rame i napinjanje slike, fotografiranje i pisanje dokumentacije slike i njezinog novog stanja, upisivanje slike u registar umjetnina Republike Hrvatske.
- nabavljeni potrebni sobni elementi za župnu kuću (10.000,oo kn)
- kupljeno suđe za 100 osoba (9.260,oo kn)
- Nakon održane likovne kolonije 27. svibnja 2006. u župnom dvoru gdje je sudjelovao 21 umjetnik, te održane 1. 6. izložbe tih slika u prostoru stare pošte, slike su postavljene na duže vrijeme u novo postavljenu galeriju župnog dvora u malu salu župne kuće.
- IV. 2006. g.; Izrađene dvije albe, dvije rokete za svećenika, vilani i 16 roketa za ministrante
Click to enlarge Ove godine naše marljive mještanke posvetile su svoje slobodno vrijeme obnovi već dotrajalog crkvenog ruha.  Same organizirajući, raspodijelile su među sobom posao po mogućnosti izrade crkvenog ruha kod kuće. Tako od početne organizacije, kupnje materijala, precrtavanja uzoraka, ručnog našivavanja, rišljanja, šlinganja, krojenja i konačnog šivenja treba podosta truda, vremena i strpljenja da se napravi kvalitetno ruho. Danas je ručni rad nadasve dragocjen i tražen, a rijetke su još koje ga rade pa će vrijednost toga ruha biti velika i dragocjena. Još veću vrijednost za Misnu svetkovinu to ruho dobiva zbog dara od srca naših mještanki, odnosno njihovog smješkanja, razdraganosti, radosti i veselja pri šivanju kao i međusobnim druženjima pri organiziranju poslova. 
Mještanke Kalinovca koje su izradile novo crkveno ruho: gosp. Katarina Erdelec, gosp. Marija Živkov, gosp. Nadica List, gosp. Ljubica Petrokov, gosp. Marta Belobrk, gosp. Ljubica Paviša, gosp. Marija Orešić, gosp. Anđelka Dautanec, gosp. Ljubica Najdert, gosp. Katarina Peršić
- 24. I. 2006.; Kupljeno u Zagrebu za potrebe crkve i sv. Misa: četiri svečane misnice (tri misnice kupljene, a jednu darovale časne sestre kao njihov dar nama što im svake godine šaljemo hranu), 4 svijeće sa stalkom, svečana posuda za vodu i posuda za vino, korporal, pala, knjiga za sprovod. - pozlaćene pokaznice i kaleži ( sve zajedno 20.000,oo kn)
   - u radionici majstora Miloša: IZRAĐENA
četiri stola za vjeronaučnu dvoranu (3 stola;  2m x 1m i  1 stol;  2,5m x 1m) kojima su table plastificirane, te izrađeno i postavljeno 20 klupa po 2 m u zimsku kapelu u župnoj kući. Cijena klupa i stolova je 32.000,oo kn, a isplačeno je 17.000,oo kn.
- I. 2006. preuređena župna kuhinja uz nove elemente (štednjaka, nape, perilice za suđe, šanka). Dorada kuhinje stajala je 17.000,oo kn, te izgradnja šanka 2.600,oo kn. U župnu kuhinju kupljeno još jedna fotelja, stolić i tabure u vrijednosti od 800,oo kn.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Četiri svijećnjaka, svečana posuda za vodu i posuda za vino, korporal, pala, tamjan i četiri misnice nov0uređena zimska kapela sa novim klupama i oltarom u župnoj kući
- kupljena bačva od inoksa od 100 l.
izrađena 4 ormarića za potrebe: Caritasa, Društva sv. Luke, Križarskog društva sv. Luke i pjevačkog zbora u vjeronaučnoj dvorani, te veliki dvodijelni ormar u garderobi. Svi ormari zajedno stajali su 2.600,oo kn Luke, Križarskog društva sv. Luke i pjevačkog zbora u vjeronaučnoj dvorani, te veliki dvodijelni ormar u garderobi. Svi ormari zajedno stajali su 2.600,oo kn Izrađeni su i oltar sa popratnim sadržajima za zimsku kapelu u župnoj kući,  oltar, misni stol, ablon, klupica za ministrante, polica za starine, 18 stolica za blagovaonu.
dvije kutne garniture za postavljanje svetaca u zimsku kapelu u župnoj kući, dva radna stola za kompjuter, stolić za muziciranje, komoda za hodnik
ti svi navedeni radovi u majstorskoj radionici obrtnika Stjepana Miloša stajali su našu župu 55.000, oo kn, a stvarna vrijednost im  je zasigurno bar 50% veća.
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice